Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony dotycząca Drawskiego Budżetu Obywatelskiego

Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, Gmina Miasto Drawsko Pomorskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona dotycząca  Drawskiego Budżetu Obywatelskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Nie ma  możliwości zmiany kontrastu na stronie.

Nie ma obsługi skrótami klawiaturowymi.

Wyłączenia

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, filmy i zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-19

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2020-10-20

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Referat Promocji i Sportu

tel. 94 3446832

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim,

  1. Sikorskiego 41,

78-500 Drawsko Pomorskie;

e-mail: drawsko@post.pl